گروه مهندسي هور سازه ارايه دهنده خدمات تخصصي عمران و  معماري ، با بهره گـیری از توانمـندی هـای مهـندسین و متخصصین داخلـی و با حفظ روابط صمیمـانه با کارفـرمایان و بهـره گیـری از توان مـدیریتی و اجرایی نیروهـای متعـهد و متخصص و برخـورداری از پشتـوانه ارزشمند خــودباوری تـوانسـته بصـورت حـرفه ای در اجرای پروژه هـای محـوله فعـالیت نماید.
ما بر این باور هستيم  که همیشه مـی توان ، با بهره گـیری از پیشرفـته ترین فنـاوری روز به روش هـای سریع تر، اقتصـادی تر و مـناسب تر برای انجـام پروژه هـا دست یافت. همـچـنین معـتقديم تجـربه، ابتکار، فعـالیت، صـداقت، مسئولیت پذیری و همکاری گـروهی کارکنان، ارزشمندترین پشتـوانه  شرکت است.
اهداف و برنامه هـای آینده هورسازه بر پایه سیاست های تعیین شـده بشرح زیر است.
هورسازه  در نظر دارد با انجـام پروژه هـای مـوفق به یکی از پيشگامان اجرای پروژه هـای بزرگ ساختمـانی تبدیل گـردد. این امـر با اتكاء به مدیریتی کار آمـد، دانش فـنی متخصصين و با بهـره گيری از فنـاوری  روز در صنعت ساختمـان، همچنین رعايت اصـول مالی و اقتصـادی، كيفيت مطلوب و زمـانبندی مناسب در اجرای پروژه هـا، محقق خواهـد شد