گروه مدیریت ساخت و کنترل پروژه هورسازه  با استفاده از روشهای نوین ساخت BIMcycle_blue_black

و استفاده صحیح از منابع ، مصالح و تجهیزات ، در جهت بهبود کیفیت پروژه

وبهینه سازی زمان و هزینه های آن گام برمی دارد.

هزینه یابی مفهومی
برآورد
پیش برنامه ریزی ساخت و ساز
کنترل کیفیت
مدیریت ایمنی
برنامه ریزی اجرایی پروژه
مدیریت اجرای پروژه

تهیه برنامه زمان بندی پروژه به همراه  کنترل پروژه

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم برنامه‌ریزی:BIM_Illustration

 1. مشاوره و بررسی کلی پروژه.زمانبندی تفضیلی، کلان، مسیر بحرانی پروژه به همراه ساختار شکست و نمودار گانت چارت.
 2. کاهش فعالیتهای بحرانی پروژه.
 3. تعریف تقویم‌های کاری، فصلی و کارگاهی  برای هر نوع فعالیت جهت تعریف راندمان بر اساس شرایط مختلف کاری.
 4. ترسیم نمودار شبکه‌ای بر اساس زمانبندی.
 5. تعریف اوازن فیزیکی – ریالی– وزنی.
 6. تخصیص اعتبار ریالی هر فعالیت.
 7. تخصیص منابع (ماشین‌آلات+نیروی انسانی + مصالح) + احجام.
 8. Leveling منابع جهت استفاده کمتر و بهینه از منابع.
 9. استخراج جداول ماشین‌آلات، نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز پروژه به تفکیک هر ماه به همراه نمودار مربوطه.
 10. استخراج جدول پیشرفت مبلغ ریالی مورد انتظار پروژه به تفکیک هر ماه و تجمعی  به نسبت پیشرفت پروژه به همراه نمودار مربوطه (Cash Flow).
 11. استخراج جداول فعالیتهای عمده پروژه از جمله خاکبرداری- خاکریزی –  آرماتوربندی – قالب‌بندی – بتن‌ریزی و … به تفکیک هر ماه و تجمعی به ازای پیشرفت پروژه به همراه نمودارهای مربوطه.
 12. استخراج جدول پیشرفت فیزیکی – فیزیکی ریالی – وزنی پروژه به تفکیک هر ماه  و تجمعی  همراه با نمودار مربوطه.
 13. صفحه‌بندی و تنظیم زمان‌بندی، جداول، نمودارها.
 14. مصوب کردن برنامه زمان‌بندی.

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم کنترل پروژه:

 1. کنترل پروژه مطابق با برنامه زمانبندی مصوب.
 2. تهیه گزارشات پیشرفت هفتگی، ماهیانه و سالیانه بر اساس نیاز پروژه.
 3. تهیه گزارش جلسات مدیران به صورت چاپی و Powerpoint جهت نمایش با ویدئو پروژکتور.
 4. محاسبه درصد پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی مصوب.
 5. شناسایی مسیر بحرانی پروژه.
 6. مشخص نمودن گلوگاه‌های پروژه و ارائه پیشنهاداتی جهت از بین بردن آنها.
 7. مستندسازی پروژه.
 8. تهیه گزارش تصویری پروژه.
 9. استقرار واحد کنترل پروژه مقیم در کارگاه جهت برقراری ارتباط مستمر با مسئولین مربوطه.

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم تأخیرات:

 1. تهیه گزارش تأخیرات زمانی مجاز پروژه.
 2. جمع‌آوری مستندات لازم جهت ارائه به جلسه رسیدگی به تأخیرات مجاز.
 3. دفاع و مصوب نمودن تأخیرات.